ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๒ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๗ ก.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องบัดกรีและดูดตะกั่วปรับอุณหภูมิได้แบบดิจิตอล จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๖ ก.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress