ซื้ออุปกรณ์ระบบ Instrument Landing System (ILS) สำหรับ บ.ล.๑๙ (Airbus A340-500) จำนวน ๒ รายการ (๒๑ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้อชุดกล้องตรวจการณ์ แบบตรวจจับภาพความร้อน จำนวน ๔ ชุด (๒๑ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ Digital VHF/FM ชนิดประจำที่ ๕๐ วัตต์ จำนวน ๓ เครื่อง (๒๑ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบควบคุมสั่งการสำหรับเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารระยะไกลผ่านระบบเครือข่าย Internet พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (๑๘ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบภาครับสัญญาณภาพ (Video Down Link Receiver) แบบประจำที่ พร้อมติดตั้ง ณ สร.ดน. จำนวน ๑ ระบบ (๑๘ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบรวมและถ่ายทอดสดสัญญาณภาพวิดีโอ (Video Server System) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (๑๘ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้อ Underwater Acoustic Beacon สำหรับ บ.และ ฮ.พระราชพาหนะ จำนวน ๑๒ Each (๑๘ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress