ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสาร สำหรับอากาศยาน จำนวน ๒ รายการ (๘ ธ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบข่าวสารการบินแบบอัตโนมัติ (AMHS) จำนวน ๑ งาน (๘ ธ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้ออะไหล่อุปกรณ์แสดงผล ของ บ.ฝ.๑๖ ก (CT-4E) จำนวน ๒ รายการ (๘ ธ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

เช่าข่าย Leased – line ความเร็วสูง สนามบินบ่อทอง – บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน (๘ ธ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

เช่าวงจร Leased – Line Internet ความเร็วสูง สนามบินบ่อทอง – ค่ายสิรินธร – ค่ายจุฬาภรณ์ จำนวน ๑ งาน (๘ ธ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้ออะไหล่สำหรับระบบวิทยุหอบังคับการบิน จำนวน ๘ รายการ (๖ ธ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้ออะไหล่ระบบวิทยุควบคุมการบินในระบบป้องกันทางอากาศ จำนวน ๕ รายการ (๖ ธ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้อ Navigation Database ของ บ.ล.๑๗ (Sabb 340 B), บ.ตล.๑๗ (Sabb 340 B ELINT/COMINT) และ บ.ค.๑ (Sabb 340 AEW) จำนวน ๑ ระบบ (๖ ธ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress