ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

>> ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง