กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

LogoDCE

สัญลักษณ์หน่วย

เครื่องหมายสัญลักษณ์หน่วยของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  
             เป็นรูปสายฟ้าอยู่ในกึ่งกลางอาร์ม ข้างอาร์มประดับปีกนกกางทั้ง ๒ ข้าง ซ้อนทับบนวงช่อชัยพฤกษ์เหนืออาร์มมีอุณาโลมในพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี ใต้ปีกนกกางมีดาว ๕ แฉก จำนวน ๑๑ ดวง เรียงโค้งขึ้นทั้ง ๒ ข้าง ทั้งหมดบรรจุอยู่ในวงกลม ใต้วงกลมมีแถบปลายม้วนสะบัดเข้าทั้ง ๒ ข้าง กลางแถบมีคำว่า“กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ”

อาร์มและปีกนก หมายถึง ความเป็นทหารอากาศ         
พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์
ดาว ๑๑ ดวง หมายถึง หน่วยขึ้นตรงของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
หมายเหตุ เครื่องหมายสัญลักษณ์หน่วยของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ คงใช้รูปสัญลักษณ์ของ กรมสื่อสารทหารอากาศเดิม เพียงแต่เพิ่ม จำนวนดาว ๕ แฉก จาก ๙ ดวง เป็น ๑๑ ดวง