ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมติดตั้งโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑๑๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๙ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓,๘๔๐ x ๒,๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๔๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๙ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับโต๊ะประชุม จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๘ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๑๕๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๘ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑๐๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๘ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๒ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑๗๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๑ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๓ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๑ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน ๗๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๗ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๗ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress