ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารเครื่องฝึกบินจำลอง รร.การบิน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๔ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ที่ รร.นนก.พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๐ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง สำหรับห้องประชุม บก.ยศ.ทอ.พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๙ ต.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารเครื่องฝึกบินจำลอง รร.การบิน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๒ ต.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบการฝึกบินจำลองด้วยแว่น ๓ มิติ รร.การบิน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๒ ต.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อชุดกล้องบันทีกภาพเคลื่อนไหวแบบติดตัวบุคคล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑๗๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๗ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประมวลผลประสิทธภาพสูง สำหรับการบันทึกภาพ จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๗ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการสำหรับสนับสนุนการเรียนของ นนอ. จำนวน ๑๔๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๗ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคิวอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งที่ กวป.พอ.จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๒ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบจำลองยุทธ์สำหรับการปฏิบัติการทางไซเบอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๑ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress