กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

ที่ตั้ง : 171 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0 2534 3225

โทรสาร : 0 2534 8222