ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ Decoder Encoder Unit B (DEU B) สำหรับ บ.ล.๑๙ (Airbus A๓๔๐-๕๐๐) จำนวน ๑ Each โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบ Instrument Landing System (ILS) สำหรับ บ.ล.๑๙ (Airbus A๓๔๐-๕๐๐) จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Application สำหรับอุปกรณ์ Electronic Flight Bag (EFB) ฝูง.๖๐๒ บน.๖ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (๒๑ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงอเนกประสงค์ ขนาด ๑๒ นิ้ว พร้อมไมโครโฟน จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเขตพระราชฐาน พระตำหนัก ที่ประทับ ๙๐๔ หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง และกองรักษาการณ์ ทอ.จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟน แบบพิเศษ จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบ แสง สี เสียง เพื่อใช้ในงานคอนเสิร์ตทัฟฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งจอ แอล อี ดี เพื่อใช้ในงานคอนเสิร์ตทัฟฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ MK XIIA/TACAN Bench Test Set จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก (๑๘ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบภาพ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๘ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress