วิสัยทัศน์ ภารกิจ

กำหนดวิสัยทัศน์ให้  “เป็นคลังใหญ่ และสายวิทยาการชั้นเยี่ยมของ ทอ.” เพื่อให้ นขต.สอ.ทอ.ได้จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ กำหนดการใช้งบประมาณ และการพัฒนาขีดความสามารถด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์
                      ๑.คลังใหญ่ คือ การส่งกำลังบำรุง และการซ่อมบำรุง
                   ๒.สายวิทยาการ คือ การให้ความรู้แก่กำลังพลสายสื่อสารในทุกระดับ ให้มี
ขีดความสามารถ เพื่อดำรงรักษายุทธภัณฑ์สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช้งานใน ทอ.ให้ยั่งยืนต่อไป รวมทั้งกำลังพลแนวหน้าและผู้ปฏิบัติที่ไม่ใช่เหล่า ส.ก็พัฒนาให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสื่อสารได้ตามที่ระบุในคู่มือบริหารซ่อมบำรุง ของ สอ.ทอ.
                   ๓.ชั้นเยี่ยม คือการเป็นอันดับหนึ่งในสอง
                   ๔.กรอบดำเนินการของคลังใหญ่ มีดังนี้
                                     ๔.๑   ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการซ่อมบำรุง
                                     ๔.๒   ต้องปฏิบัติได้ทันเวลา เช่น การปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบงบประมาณโดยไม่มีการคืนงบประมาณ
                                     ๔.๓   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่ประกอบด้วย หน่วยผู้ใช้ ผู้บังคับบัญชา และคู่สัญญาของ สอ.ทอ.
                   ๕.กรอบดำเนินการด้านสายวิทยาการ ต้องการให้กำลังพลแนวหน้า เหล่าสื่อสาร มีขีดความสามารถที่จะบำรุงรักษาและสร้างชื่อเสียงให้กับ สอ.ทอ.