ผู้บังคับบัญชา

พล.อ.ท.สิทธิศักดิ์  สายเงิน

เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
1 1114-1

พล.อ.ต.พัฒนพงศ์  พัฒนะมงคล

รอง จก.สอ.ทอ.
S__24469639

พล.อ.ต.ธีระวัฒน์  อินทรไพโรจน์

รอง จก.สอ.ทอ.
1_17102566 _0

พล.อ.ต.โกวิทย์  ทิพาเสถียร

เสธ.สอ.ทอ.
timeline_20211101_113730

น.อ.อภิชาติ  บุตรสาทร

รอง เสธ.สอ.ทอ.
17102566_0

น.อ.ยุทธนา ทองสง

รอง เสธ.สอ.ทอ.