แผนกการเงิน

finance-department
     ภารกิจ

 

  แผนกการเงิน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ   การเบิกเงิน  การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การบัญชีและหลักฐานประกอบการลงบัญชีตลอดจนหลักฐานอื่นๆ  ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยมี น.อ.สมพร สิงห์โห หัวหน้าแผนกการเงินเป็น
ผู้รับผิดชอบ      

แผนกการเงิน

  แผนกการเงิน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ   การเบิกเงิน  การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การบัญชีและหลักฐานประกอบการลงบัญชีตลอดจนหลักฐานอื่นๆ  ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยมี น.อ.สมพร สิงห์โห หัวหน้าแผนกการเงินเป็น
ผู้รับผิดชอบ      

ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหมวดงาน                      งานหมวด   เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ       

 

 ชื่อ  พ.อ.อ.  สุรศักดิ์  ทับเมฆาตำแหน่ง  เสมียนการเงิน  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่   ควบคุมการเบิกจ่ายเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
 ชื่อ  นาย  สุเทพ  บำเริบตำแหน่ง  ส่วนบังคับบัญชากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินเดือนนายทหารชั้นประทวน  
 ชื่อ  พ.อ.อ.หญิง  วรรณธณี  โชติรัตนาตำแหน่ง  เสมียนการเงิน  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่  ควบคุมการเบิกจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างประจำ   
 ชื่อ  นาง  อรุณรัตน์  อยู่โพธิ์กลางตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่  ควบคุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

                                             งานหมวด    ค่าเช่าบ้าน และ ค่าเช่าซื้อ          

 ชื่อ  พ.อ.อ.  ทศพล  ไชยสงครามตำแหน่ง  เสมียนการเงินอาวุโส  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อนายทหารชั้นสัญญาบัตร  

    

 ชื่อ  น.ส.  ศิริมาศ  เปรี้ยวนิ่มตำแหน่ง  พนักงานราชการทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อนายทหารชั้นประทวน

                                          งานหมวด    ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย และ ค่าวัสดุ  

 ชื่อ  พ.อ.อ.  สมเจตน์  อยู่แพตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศ

                          

 ชื่อ  นาง  พัชรวลัย  ทองทรายตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒ทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ

 

 ชื่อ  น.ส.  มนัสนันท์  พุยทองตำแหน่ง  พนักงานราชการทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศและควบคุมการเบิกเงินงบประมาณ
  
 ชื่อ  นาง  อรุณรัตน์  อยู่โพธิ์กลางตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒ทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา,ค่าสอนพิเศษค่าไปรษณีย์,ค่าจ้างเฉพาะกรณีและค่าหนังสือพิมพ์

                 หมวดงาน  ยืมเงินทดรองราชการ, ใช้หนี้เงินยืม,เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ   

 ชื่อ  พ.อ.อ.  พิสุทธิ์  โพธิ์รังตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ ควบคุมการยืมเงินเบี้ยเลี้ยงไปราชการ

   

 ชื่อ  พ.อ.อ.หญิง  รัตนาภรณ์  คล้ายเครือญาติตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ควบคุมการเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการและการใช้หนี้เงินยืมไปราชการ

                                        งานหมวด                 ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร   

 ชื่อ  นาง  ภุมรินทร์  ธนูศรตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๓ทำหน้าที่ควบคุมงานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

  

 ชื่อ  นาง  เพ็ญศรี  สุนทรโยธีตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒ทำหน้าที่ควบคุมงานเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร

                                                                 งานหมวด    บัญชีเงินราชการ 

 ชื่อ  พ.อ.อ.  สรายุทธ   สินสุวรรณตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่จัดทำบัญชีเงินราชการประเภทเงินในงบประมาณ และบัญชีย่อยเงินราชการ

 

 ชื่อ  พ.อ.อ.  ชาญ  ขุนณรงค์ตำแหน่ง  เสมียนการเงิน  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ จัดทำบัญชีเงินราชการประเภทเงินนอกงบประมาณ

 

 ชื่อ  พ.อ.อ.หญิง  วิมล  มากสวาสดิ์ตำแหน่ง  เสมียนการเงิน  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ

 

 ชื่อ  นาง  เพ็ญศรี  สุนทรโยธีตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒ทำหน้าที่ ควบคุมเงินวางค้ำประกันสัญญา

                                           งานหมวด  สารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

 ชื่อ  พ.อ.อ.  สุรพล  ชมชื่นตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ จัดการงานหนังสือราชการเข้า-ออก

 

 ชื่อ  นาย  วันชัย  ร่มเย็นตำแหน่ง  พนักงานธุรการชั้น ๒ทำหน้าที่ งานโต้ตอบเอกสาร,เดินหนังสือราชการ,ติดต่องานธุรการกับธนาคาร

 

 ชื่อ  นาง  วนิตดา  นาคเสนีย์ตำแหน่ง  พนักงานราชการทำหน้าที่ จัดการงานหนังสือราชการเข้า-ออกในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

    

         

                              ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหมวดงาน   

                   งานหมวด   เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ       


 

 

 ชื่อ  พ.อ.อ.  สุรศักดิ์  ทับเมฆาตำแหน่ง  เสมียนการเงิน  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่   ควบคุมการเบิกจ่ายเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
 ชื่อ  นาย  สุเทพ  บำเริบตำแหน่ง  ส่วนบังคับบัญชากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินเดือนนายทหารชั้นประทวน  
 ชื่อ  พ.อ.อ.หญิง  วรรณธณี  โชติรัตนาตำแหน่ง  เสมียนการเงิน  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่  ควบคุมการเบิกจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างประจำ   
 ชื่อ  นาง  อรุณรัตน์  อยู่โพธิ์กลางตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่  ควบคุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

                                             งานหมวด    ค่าเช่าบ้าน และ ค่าเช่าซื้อ          

 ชื่อ  พ.อ.อ.  ทศพล  ไชยสงครามตำแหน่ง  เสมียนการเงินอาวุโส  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อนายทหารชั้นสัญญาบัตร  

    

 ชื่อ  น.ส.  ศิริมาศ  เปรี้ยวนิ่มตำแหน่ง  พนักงานราชการทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อนายทหารชั้นประทวน

                                          งานหมวด    ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย และ ค่าวัสดุ  

 ชื่อ  พ.อ.อ.  สมเจตน์  อยู่แพตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศ

                          

 ชื่อ  นาง  พัชรวลัย  ทองทรายตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒ทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ

 

 ชื่อ  น.ส.  มนัสนันท์  พุยทองตำแหน่ง  พนักงานราชการทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศและควบคุมการเบิกเงินงบประมาณ
  
 ชื่อ  นาง  อรุณรัตน์  อยู่โพธิ์กลางตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒ทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา,ค่าสอนพิเศษค่าไปรษณีย์,ค่าจ้างเฉพาะกรณีและค่าหนังสือพิมพ์

                 หมวดงาน  ยืมเงินทดรองราชการ, ใช้หนี้เงินยืม,เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ   

 ชื่อ  พ.อ.อ.  พิสุทธิ์  โพธิ์รังตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ ควบคุมการยืมเงินเบี้ยเลี้ยงไปราชการ

   

 ชื่อ  พ.อ.อ.หญิง  รัตนาภรณ์  คล้ายเครือญาติตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ควบคุมการเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการและการใช้หนี้เงินยืมไปราชการ

                                        งานหมวด                 ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร   

 ชื่อ  นาง  ภุมรินทร์  ธนูศรตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๓ทำหน้าที่ควบคุมงานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

  

 ชื่อ  นาง  เพ็ญศรี  สุนทรโยธีตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒ทำหน้าที่ควบคุมงานเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร

                                                                 งานหมวด    บัญชีเงินราชการ 

 ชื่อ  พ.อ.อ.  สรายุทธ   สินสุวรรณตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่จัดทำบัญชีเงินราชการประเภทเงินในงบประมาณ และบัญชีย่อยเงินราชการ

 

 ชื่อ  พ.อ.อ.  ชาญ  ขุนณรงค์ตำแหน่ง  เสมียนการเงิน  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ จัดทำบัญชีเงินราชการประเภทเงินนอกงบประมาณ

 

 ชื่อ  พ.อ.อ.หญิง  วิมล  มากสวาสดิ์ตำแหน่ง  เสมียนการเงิน  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ

 

 ชื่อ  นาง  เพ็ญศรี  สุนทรโยธีตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒ทำหน้าที่ ควบคุมเงินวางค้ำประกันสัญญา

                                           งานหมวด  สารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

 ชื่อ  พ.อ.อ.  สุรพล  ชมชื่นตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ จัดการงานหนังสือราชการเข้า-ออก

 

 ชื่อ  นาย  วันชัย  ร่มเย็นตำแหน่ง  พนักงานธุรการชั้น ๒ทำหน้าที่ งานโต้ตอบเอกสาร,เดินหนังสือราชการ,ติดต่องานธุรการกับธนาคาร

 

 ชื่อ  นาง  วนิตดา  นาคเสนีย์ตำแหน่ง  พนักงานราชการทำหน้าที่ จัดการงานหนังสือราชการเข้า-ออกในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 ยศ ชื่อ สกุล 

     ตำแหน่ง  

     หน้าที่ 

  เบอร์ติดต่อ 

 

น.อ.สมพร  สิงห์โห

     ประจำ สอ.ทอ.และ
     รรก.หน.นกง.ผกง.สอ.ทอ.

     หัวหน้านายทหารการเงิน 

  2-4834 

 

ร.ต.หญิง ธนัญชนก  สุภาพ

     นคบจ.ผกง.สอ.ทอ.

     นายทหารควบคุม
     การเบิกจ่าย 

  2-6448

 

ร.ท.ยอดรัก เซ่งห้อง

     นรจ.ผกง.สอ.ทอ. 

     นายทหารรับ-จ่ายเงิน 

  2-6448