กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

07

     ภารกิจ กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา
จัดซื้อจัดจ้าง แลกเปลี่ยน เช่าควบคุม และจำหน่าย เบิกจ่าย ตรวจสอบยืม สะสม และบริการพัสดุ สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และการภาพมีผู้อำนวยการกอง กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ โดยแบ่งส่วนราชการ เป็น  แผนก กับ  ฝ่ายคือ

กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยขึ้นตรงกองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง แลกเปลี่ยน เช่าควบคุม และจำหน่าย เบิกจ่าย ตรวจสอบ ยืม สะสม และบริการพัสดุ สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และการภาพ มีผู้อำนวยการกอง กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ โดยแบ่งส่วนราชการ เป็น ๖ แผนก กับ ๑ ฝ่ายคือ

                                                               ร.ท.กัมพล  แก้วเทศ (น.ธุรการ)

 tel:2-5184 

                                                                                                 ฝ่ายธุรการ    

มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การบริการ และการเบิกจ่ายพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน มีหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายธุรการ เป็นผู้บังคับ
รับผิดชอบ

น.ท.บรรจง  สมใจ (หน.ผจง.)

tel:2-3334

แผนกจัดดำเนินงาน

มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม กำกับดูแล พัฒนา ออกแบบ เพื่อกำหนดลักษณะและมาตรฐานงานพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหาวิธีแก้ปัญหา รวบรวมทั้งข้อมุลข่าวสารทางสถิติเพื่อการบริหาร จัดการ จัดหา ให้การซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันกำหนดเวลา รวมทั้งกำหนดความต้องการและจัดทำประมาณการงบประมาณพัสดุคลังใหญ่สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนจัดทำระบบข้อมูลพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดรหัสข้อมูลพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดข้อมูลพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ มีหัวหน้าแผนก แผนกจัดดำเนินงานเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น
๑.  ฝ่ายแผนและปฏิบัติการ  มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลข่าวสารทางสถิติเกี่ยวกับพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดทำแผน กำหนดการสร้าง ผลิต ซ่อม และจำหน่ายพัสดุ จัดทำวงรอบการปฏิบัติงานของหน่วย รวบรวมและจัดทำรายการพัดสุที่เป็น SLOW MOVING AND DEAD STOCK รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยขึ้นตรงกองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ มีหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายแผนและปฏิบัติการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๒.  ฝ่ายมาตรฐานและข้อมูลทางเทคนิค  มีหน้าที่ บริหารงาน วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม กำกับดูแล พัฒนา ออกแบบเพื่อกำหนดลักษณะและมาตรฐานงานพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งรวบรวมเก็บรักษาเอกสารเทคนิคและให้คำปรึกาาเกี่ยวกับพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกงานในหน้าที่ อบรมแนะนำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่ ตรวจสอบและวิเคราะห์พัสดุสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนควบคุมและดำเนินการกำหนดหมายเลขพัสดุและจัดทำสมุดรายการพัสดุ มีหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายมาตรฐานและข้อมูลทางเทคนิค เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๓.  ฝ่ายกรรมวิธีข้อมุล  มีหน้าที่พัฒนา ออกแบบ ควบคุม กำกับดูแล เพื่อกำหนดลักษณะและมาตรฐานงานพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหาวิธีแก้ปัญหา เพื่อการบริหารจัดการในการยืม สะสม บริการพัสดุ และสนับสนุนการจัดหาการสง่กำลังและซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันกำหนดเวลา รวมทั้งการจัดทำข้อมูลพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดรหัสข้อมูลพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ มีหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

น.ท.ประวิทย์  ปลั่งสอน (หน.ผคค.)

 tel:2-3980

แผนกควบคุมพัสดุ

มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีการพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ควบคุมพัสดุสูงค่า พัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุในอัตราจ่าย จัดลำดับความเร่งด่วน ตรวจและควบคุมเอกสาร คำนวณความต้องการซึ่งเป็นความต้องการจากความสิ้นเปลืองตามปกติ แจ้งความต้งการให้จัดซื้อพัสดุ จ้าง ผลิต และซ่อม มีหัวหน้าแผนกควบคุมพัสดุ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น
๑. ฝ่ายควบคุมพัสดุ มีหน้าที่ ควบคุมพัสดุสูงค่า พัดสุประเภทใช้คงรูป และในอัตราจ่าย จัดลำดับความเร่งด่วน ตรวจและควบคุมเอกสาร มีหัวหน้าฝ่าย ฝ่ยควบคุมพัสดุเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๒.  ฝ่ายบัญชีคุมพัสดุ มีหน้าที่ จัดทำบัญชีคุมและลงบัญชีเกี่ยวกับการรับการจ่ายและปรับยอด การเปลี่ยนแปลงรายการและการจ่ายหักล้างพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบของคลังใหญ่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตลอดจนการติดตามเร่งรัดพัสดุ มีหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบัญชีคุมพัสดุเป็นผู้่บังคับบัญชารับผิดชอบ

๓.  ฝ่ายแจ้งความต้องการ มีหน้าที  ดำเนินการเกี่ยวกับการคำนวณความต้องการจากความสิ้นเปลืองปกติ การแจ้งความต้องการให้จัดซื้อพัสดุ จ้าง แจ้งความต้องการให้สั่งงานผลิต สร้าง และซ่อม มีหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายแจ้งความต้องการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

น.ท.สมชาย  พุทธชน (หน.ผคพ.)

 tel:2-2502

แผนกคลังพัสดุ

มีหน้าที่ เก็บรักษา แจกจ่าย และจำหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีหัวหน้าแผนก แผนกคลังพัสดุ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น
๑.  ฝ่ายคลังพัสดุดี  มีหน้าที่ เก็บรักษา แจกจ่ายพัสดุสื่อสารให้กับหน่วยผู้ใช้ มีหัวนห้าฝ่าย ฝ่ายคลังพัสดุดี เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๒. ฝ่ายคลัวพัสดุชำรุด  มีหน้าที่ เก็บรักษา จ่ายพัสดุทั่วไปและพัสดุชำรุด เข้าซ่อมทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ และจำหน่ายพัสดุสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ มีหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายคลังพัสดุชำรุด เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

น.ต.ดุษฏี  โคตรสมบัติ  (หน.ผรกด.)

   tel: 2-3344

แผนกบริการพัสดุ

มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ-ส่งพัสดุ บริการและอำนวยความสะดวกในการยกขน บรรจุหีบห่อ และป้องกันสนิม มีหัวหน้าแผนกบริการพัสดุ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น
๑.  ฝ่ายรับพัสดุ มีหน้าที่ รับพัสดุจากากรจัดซื้อ ผลิต ซ่อม สร้าง และบริจาค ตลอดจนการจ่ายและส่งคืนพัสดุ มีหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายรับพัสดุ เป็นผู้บังคับบัญชา        รับผิดชอบ
๒.  ฝ่ายส่งพัสดุและบรรจุหีบห่อ  มีหน้าที่ บรรจุหีบห่อและป้องกันสนิม บริการยกขน และจัดส่งพัสดุไปยังหน่วยผู้ใช้ มีหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายรับพัสดุ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

น.ท.ประเวศ  โรจนกุล (หน.ผจห.)

tel:2-3216

แผนกจัดหา

มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จ้างทำของ จ้างซ่อมพัสดุ และอุปกรณ์สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนพัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการสื่อสาร ตรวจหลักฐาน ทำสัญญา สอบราคาพัสดุ ทำสถิติราคาพัสดุ ตรวจรับ ส่งพัสดุอุปกรณ์ที่ดำเนินการจัดซ์้อ จัดหาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีหัวหน้าแผนก แผนกจัดหา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น
๑.  ฝ่ายจัดหา  มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จ้างทำของ จ้างซ่อม พัสดุอุปกรณ์ สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนพัสดุที่เกียวข้องกับกิจการสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ มีหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายจัดหา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๒. ฝ่ายตรวจสอบหลักฐาน มีหน้าที่เกี่ยวกับ  มีหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบหลักฐาน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๓  ฝ่ายตรวจรับส่ง มีหน้าที่เกี่ยวกับ มีหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายรับส่ง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

น.ท.วิบูล  ไม้เนียม  (หน.ผตส.)

tel:2-3331

 แผนกตรวจสำรวจ

มีหน้าที่ กำหนดตารางการสำรวจพัสดุประจำปี ดำเนินการตรวจสำรวจพัสดุตามประเภท และบัญชีคุม ตรวจรับพัสดุก่อนเข้าคลังทุกกรณี ตรวจพัสดุที่เก็บในคลัง ตลอดจนพัสดุที่จ่ายออกให้ผู้ขอรับการสนับสนุน มีหัวหน้าแผนก แผนกตรวจสำรวจ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ   โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 
๑.  ฝ่ายตรวจพัสดุ  มีหน้าที่ ตรวจรับพัสดุเข้าคลัง ตรวจพัสดุที่เก็บไว้ในคลังและตรวจพัสดุที่ส่งออกจากคลัง มีหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายตรวจพัสดุ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๒.  ฝ่ายสำรวจพัสดุ  มีหน้าที่ สำรวจและสอบจำนวนพัสดุตามยอดบัญชีคุมสำรวจจำนวนและการเก็บรักษาในคลัง มีหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายสำรวจพัสดุ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ