กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

     ภารกิจ


มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
การผลิตรายการ  การถ่ายทอดสัญญาณ  การขยายเสียง  การพัฒนาด้านเทคนิค  การซ่อมบำรุง  การให้คำแนะนำด้านรายการและด้านเทคนิค  
รวมทั้งการเผยแพร่วิทยาการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และการขยายเสียง  มีผู้อำนวยการกองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  การผลิตรายการ  การถ่ายทอดสัญญาณ  การขยายเสียง  การพัฒนาด้านเทคนิค  การซ่อมบำรุง  การให้คำแนะนำด้านรายการและด้านเทคนิค  รวมทั้งการเผยแพร่วิทยาการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และการขยายเสียง  มีผู้อำนวยการกองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

                กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  แบ่งส่วนราชการออกเป็น

                  ฝ่ายธุรการ    มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ  การธุรการ   การสารบรรณ  การกำลังพล  การบริการ  ดูแลอาคารสถานที่  เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานในความรับผิดชอบ  และสนับสนุน การขนส่ง  ควบคุมดูแล  และปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ  รวมทั้งรายงานสถานภาพยานพาหนะในเขตที่รับผิดชอบ             

                  ฝ่ายคลังพัสดุ   มีหน้าที่พิจารณาความต้องการ  เบิกจ่าย  เก็บรักษา  และจัดทำบัญชี คุมพัสดุ  ในความรับผิดชอบ              

                  ฝ่ายจัดดำเนินงาน   มีหน้าที่วางแผนควบคุมการดำเนินงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์     

  การขยายเสียง  และการซ่อมบำรุง  จัดทำสถิติและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  และจัดทำประมาณการความต้องการงบประมาณ       

                  แผนกกิจการกระจายเสียง  มีหน้าที่ดำเนินการ วิเคราะห์ แก้ไข ออกแบบ พัฒนาทางเทคนิค การถ่ายทอดสัญญาณเสียงด้วยระบบสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ให้เป็นมาตราฐานและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค ด้านรายการ การผลิตรายการ และเผยแพร่วิทยาการกิจการกระจายเสียง
– ฝ่ายรายการ  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตรายการกระจายเสียง  การส่งรายการหรือข่าวสาร  และการถ่ายทอดสัญญาณ  โดยผ่านระบบสื่อสัญญาณทั้งปวง

ฝ่ายเทคนิค  มีหน้าที่ดำเนินการควบคุม  กำกับดูแล  การวิจัย  และการพัฒนาทางด้านเทคนิค  รวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง

                   แผนกกิจการโทรทัศน์   มีหน้าที่ดำเนินการ วิเคราะห์ แก้ไข ออกแบบ พัฒนาทางเทคนิค การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงด้วยระบบสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ให้เป็นมาตราฐานและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค ด้านรายการ ตลอดจนการผลิตรายการ และเผยแพร่วิทยาการกิจการโทรทัศน์

ฝ่ายรายการ  

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์  การส่งรายการหรือข่าวสาร  และการถ่ายทอดสัญญาณ 

โดยผ่านระบบสื่อสัญญาณทั้งปวง

ฝ่ายเทคนิค

มีหน้าที่ดำเนินการ  ควบคุม  กำกับดูแล  การวิจัย  และการพัฒนาทางด้านเทคนิค  รวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ในกิจการโทรทัศน์

                    แผนกขยายเสียง  มีหน้าที่ดำเนินการ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ และทดสอบระบบขยายเสียง ให้ได้ตามมาตราฐานอย่างมีประสิทธิภาพทางวิศวกรรมไฟฟ้า รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการทางจิตวิทยา ตลอดจนการแจ้งเตือนอุบัติภัยและบรรเทาสาธารณภัย

                     แผนกอุปกรณ์  มีหน้าที่ดำเนินการ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ แก้ไข ดัดแปลง และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และอุปกรณ์ขยายเสียง ให้ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หมวดซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  มีหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ในกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และขยายเสียง                         

 –ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์กิจการกระจายเสียงและขยายเสียง มีหน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์  ในกิจการกระจายเสียงและอุปกรณ์ขยายเสียง                          

ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์กิจการโทรทัศน์    มีหน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในกิจการโทรทัศน์

แผนกกิจการกระจายเสียง แผนกกิจการกระจายเสียงแผนกกิจการกระจายเสียงมีหน้าที่ดำเนินการ วิเคราะห์ แก้ไข ออกแบบ พัฒนาทางเทคนิค การถ่ายทอดสัญญาณเสียงด้วยระบบสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่าย ให้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค ด้านรายการ การผลิตรายการ และเผยแพร่วิทยาการกิจการกระจายเสียง ..

แผนกกิจการโทรทัศน์
     แผนกกิจการโทรทัศน์มีหน้าที่ดำเนินการ วิเคราะห์ แก้ไข ออกแบบ พัฒนาทางเทคนิค การถ่ายทอดสัญญาณภาพ และเสียงด้วยระบบสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่าย ให้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค ด้านรายการ ตลอดจนการผลิตรายการ และการเผยแพร่วิทยาการกิจการโทรทัศน์..
 
แผนกขยายเสียง
 แผนกขยายเสียง มีหน้าที่ ดำเนินการ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบและทดสอบระบบขยายเสียงให้ได้ตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพทางวิศวกรรมไฟฟ้า รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการทางจิตวิทยาต่อประชาชน ตลอดจนการแจ้งเตือนอุบัติภัยและบรรเทาสาธารณภัย ..
 
แผนกอุปกรณ์
   แผนกอุปกรณ์  มีหน้าที่ดำเนินการ วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ แก้ไข ดัดแปลง และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และอุปกรณ์ขยายเสียง ให้ได้ตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 
ฝ่ายธุรการ
 ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การบริการ ดูแลอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานในความรับผิดชอบ และสนับสนุนการขนส่ง ควบคุมดูแล และปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ รวมทั้งรายงานสถานภาพยานพาหนะในขอบเขตที่รับผิดชอบ
 
ฝ่ายจัดดำเนินงาน
  ฝ่ายจัดดำเนินงาน  มีหน้าที่วางแผน ควบคุมการดำเนินงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   การขยายเสียง และการซ่อมบำรุง จัดทำสถิติและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และจัดทำประมาณการความต้องการงบประมาณ
 
ฝ่ายคลังพัสดุ
 ฝ่ายคลังพัสดุ มีหน้าที่พิจารณาความต้องการ เบิกจ่าย เก็บรักษา  และจัดทำบัญชีคุมพัสดุในความรับผิดชอบ.