กองบังคับการ

cropped-cropped-anigif-150x150
     ภารกิจกองบังคับการ เป็นที่บริหารจัดการและปกครองบังคับบัญชาของเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รวมทั้งอำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ และดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ทหารอากาศ

กองบังคับการ

 1.กองกำลังพล
มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับ แผนการบรรจุกำลังพล การจัดกำลังพล การแยกประเภทกำลังพล การฝึกศึกษาและพัฒนากำลังพล การฝึกงานในหน้าที่ การบำเหน็จความชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล การสิทธิกำลังพล การเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ การบริการกำลังพล การทะเบียนประวัติกำลังพล ตลอดจนการสถิติและข้อมูลกำลังพล
2.กองยุทธการและการข่าว
มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ติดตามและควบคุม การปฏิบัติงานด้านยุทธการและการข่าว สนับสนุนการฝึกร่วม/ผสม และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
3.กองส่งกำลังบำรุง
มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ติดตามและควบคุม การดำเนินงานด้านการส่งกำลังบำรุงสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพิจารณาความต้องการงบประมาณที่เกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
4.นายทหารงบประมาณ
มีหน้าที่ -ช่วยเหลือ เสธ.สอ.ทอ.ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และควบคุม งานด้านงบประมาณ -ปกครองบังคับบัญชา และบริหารงานให้เป็นไปตามภารกิจ และหน้าที่ของนายทหารงบประมาณ -เป็นผู้แทนหน่วยในการติดต่อประสานกับหน่วยเกี่ยวข้องด้านงบประมาณ -ชี้แจงงบประมาณที่ขอตั้งและขอโอน -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.แผนกธุรการ
มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือราชการ การธุรการ การสารบรรณ การติดต่อประสาน การประชาสัมพันธ์
6.นายทหารพระธรรมนูญ
มีหน้าที่ -ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอความเห็นทางด้านกฎหมายให้กับผู้บังคับบัญชา หน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง -สืบสวนและสอบสวนคดีตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา -ตรวจร่างสัญญาต่างๆ ของทางราชการ -พิจารณาและเสนอความเห็นทางกฎหมาย ทางการปกครอง และทางวินัย ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีหน้าที่ -ช่วยผู้บังคับบัญชาในกองบังคับการ ควบคุม กำกับดูแล พิจารณากลั่นกรองและให้คำปรึกษาแนะนำงานทางด้านสารสนเทศในความรับผิดชอบของกองบังคับการ -วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนา ควบคุม และปรับปรุงแก้ไขระบบงานสารสนเทศ ให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานใน สอ.ทอ. -ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นของระบบสารสนเทศกับหน่วยงานใน สอ.ทอ. -ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ระบบงานด้านสารสนเทศ พร้อมทั้งเสนอแนะ และกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ -ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล แนะนำ และดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจและหน้าที่ของนายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย