กองสื่อสารโทรคมนาคม

logo-Tele
     ภารกิจ

 

มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์
การสื่อสารข้อมูลและการสื่อสารยุทธวิธี รวมทั้งการติดตั้งและทดสอบ
ตลอดจนการควบคุมสถานภาพ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพอากาศ มีผู้อำนวยการกองสื่อสารโทรคมนาคม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองสื่อสารโทรคมนาคม

มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์การสื่อสารข้อมูลและการสื่อสารยุทธวิธี รวมทั้งการติดตั้งและทดสอบ ตลอดจนการควบคุมสถานภาพ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพอากาศ มีผู้อำนวยการกองสื่อสารโทรคมนาคม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 


กองโทรคมนาคม

กองโทรคมนาคม มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนอำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และ การปฏิบัติ งานด้านเทคนิค ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และบริภัณฑ์ของระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อดำรงเครือข่ายโทรคมนาคม ของ ทอ. ให้สามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

กองโทรศัพท์

กองโทรศัพท์ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ วางแผนโครงการ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ อำนวยการและควบคุม การปฏิบัติทางเทคนิคของระบบโทรศัพท์ ระบบชุมสายโทรศัพท์ ระบบข่ายสายโทรศัพท์ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประมาณการค่าใช้จ่าย ตลอดจนให้บริการและการแนะนำในกิจการด้านโทรศัพท์

กองปฏิบัติการสื่อสาร

กองปฏิบัติการสื่อสาร มีหน้าที่จัดตั้งและปฏิบัติการสื่อสาร สนับสนุนภารกิจยุทธการ และการฝึกควบคุมและ ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร การรับ – ส่งข่าว ตลอดจนดำเนินการด้านการรหัส

แผนกจัดดำเนินงาน

แผนกจัดดำเนินงาน มีหน้าที่ ควบคุมและรายงานสถานภาพระบบสื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพื้นพร้อมทั้งชุดประกอบของกองบิน ฝูงบินอิสระ สถานีเรดาร์ และหน่วยในระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี ให้ถูกต้องทันสมัย ตลอดเวลา วางแผน ควบคุม การซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม โทรพิมพ์ โทรสาร โทรศัพท์ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพื้น จัดทำสถิติและวิเคราะห์ผลการดำเนินการซ่อมบำรุง ประมาณการความต้องการงบประมาณการซ่อมบำรุง

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ การธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การบริการ ดูแลอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานในความรับผิดชอบ

ฝ่ายคลังพัสดุ

ฝ่ายคลังพัสดุ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความต้องการ เบิกจ่าย เก็บรักษา จัดทำบัญชีคุมพัสดุ ในความรับผิดชอบ

ฝ่ายขนส่ง

ฝ่ายขนส่ง มีหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้ ปรนนิบัติและซ่อมบำรุงยานพาหนะ เบิกจ่าย และเก็บรักษาพัสดุสายขนส่ง ในขอบเขตที่รับผิดชอบ