กองบริการ

vision-ser
     ภารกิจ


1. ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและรับผิดชอบต่อผลงาน

2. รักษาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ สอ.ทอ.ให้สะอาดเรียบร้อย และสวยงาม
3. เสริมสร้างทัศนคติ ให้ จนท.มีใจบริการ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และ ทำงานเป็นทีมแบบเครือข่าย
4. พัฒนาบุคลากร พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ และจัดการความรู้กับประสบการณ์ให้เป็นระบบในรูปแบบ KM 

กองบริการ

1. ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและรับผิดชอบต่อผลงาน
2. รักษาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ สอ.ทอ.ให้สะอาดเรียบร้อย และสวยงาม
3. เสริมสร้างทัศนคติ ให้ จนท.มีใจบริการ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และ ทำงานเป็นทีมแบบเครือข่าย
4. พัฒนาบุคลากร พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ และจัดการความรู้กับประสบการณ์ให้เป็นระบบในรูปแบบ KM