กองวิทยาการ

     ภารกิจ


ดำเนินการเกี่ยวกับการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลข่าวสาร กำหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ แผนแบบ ตรวจทดลองจัดทำระเบียบ ควบคุม ประเมินผล จัดทำสถิติวิเคราะห์ เผยแพร่วิทยาการ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ บริหารการฝึก
และศึกษา บริหารกำลังพล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการเหล่าทหารสื่อสาร จำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

กองวิทยาการ

ดำเนินการเกี่ยวกับการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลข่าวสาร กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แผนแบบ ตรวจทดลองจัดทำระเบียบ ควบคุม ประเมินผล จัดทำสถิติวิเคราะห์ เผยแพร่วิทยาการ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ บริหารการฝึกและศึกษา บริหารกำลังพล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการเหล่าทหารสื่อสาร จำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์