ศูนย์คอมพิวเตอร์

finishsmall
     ภารกิจ


ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ ดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศ การกรรมวิธีข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การสงครามสารสนเทศ
และการซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลงบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริภัณฑ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกองทัพอากาศ ตลอดจนการควบคุมสถานภาพเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบสารสนเทศ มีผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ ดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศ การกรรมวิธีข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การสงครามสารสนเทศ และการซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลงบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริภัณฑ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกองทัพอากาศ ตลอดจนการควบคุมสถานภาพเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบสารสนเทศ มีผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองกรรมวิธีข้อมูล

มีหน้าที่ วางแผน ควบคุม กำกับการ ประสานงาน ดำเนินการและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การกรรมวิธีข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การโปรแกรมและการบูรณะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติการสงครามสารสนเทศ ตลอดจนการสนับสนุนและบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์  มีหัวหน้ากองกรรมวิธีข้อมูล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

กองซ่อมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์

มีหน้าที่ ดำเนินการ ควบคุม กำกับการ ประสานงานและปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง แก้ไข ดัดแปลง  สร้าง ผลิต บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้คำแนะนำทางเทคนิค  เกี่ยวกับการใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีหัวหน้ากองซ่อมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

กองสื่อสารข้อมูล

มีหน้าที่ ดำเนินการ ควบคุม กำกับการ และปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล การซ่อมบำรุง สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง บริภัณฑ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกองทัพอากาศ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมสถานภาพเครือข่ายสื่อสารข้อมูล มีหัวหน้ากองสื่อสารข้อมูล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

ฝ่ายธุรการ

มีหน้าที่ ดำเนินการ ควบคุม กำกับการ และปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการสารบรรณ การบริการ การสวัสดิการ และการบริหารงานด้านธุรการ

 

แผนกจัดดำเนินงาน

มีหน้าที่ ดำเนินการ ควบคุม กำกับการ ประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผน โครงการและกำหนดงาน รวบรวมข้อมูลรายงาน ดำเนินกรรมวิธี ทางสถิติ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประมาณการความต้อง วิเคราะห์ และประเมินค่าผลงาน

 

ฝ่ายคลังพัสดุ

มีหน้าที่ ดำเนินการ ควบคุม กำกับการ และปฎิบัติการเกี่ยวกับกิจการพัสดุ สำหรับการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การกรรมวิธี การสื่อสารข้อมูล และการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์