กองมาตรวิทยา

2.Logo PMEL New
     ภารกิจ

กองมาตรวิทยา มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบเทียบการซ่อมบำรุง
การบำรุงรักษาเครื่องวัดที่เป็นมาตรฐานและมาตรฐานอ้างอิง จัดทำสถิติ ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และฝึกอบรมบุคลากรของกองทัพอากาศ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านมาตรวิทยาแก่ส่วนราชการอื่น ๆ และหน่วยงานภาคเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีผู้อำนวยการกองมาตรวิทยาเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๙ ส่วน คือฝ่ายธุรการ ฝ่ายคลังพัสดุ แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกจัดดำเนินงาน แผนกมาตรวิทยา แผนกมาตรฐานอ้างอิง แผนกสอบเทียบเครื่องวัด ๑ แผนกสอบเทียบเครื่องวัด ๒ และแผนกสอบเทียบเครื่องวัด ๓

กองมาตรวิทยา

กองมาตรวิทยา มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบเทียบการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องวัดที่เป็นมาตรฐานและมาตรฐานอ้างอิง จัดทำสถิติ ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และฝึกอบรมบุคลากรของกองทัพอากาศ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านมาตรวิทยาแก่ส่วนราชการอื่น ๆ และหน่วยงานภาคเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีผู้อำนวยการกองมาตรวิทยาเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๙ ส่วน คือฝ่ายธุรการ ฝ่ายคลังพัสดุ แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกจัดดำเนินงาน แผนกมาตรวิทยา แผนกมาตรฐานอ้างอิง แผนกสอบเทียบเครื่องวัด ๑ แผนกสอบเทียบเครื่องวัด ๒ และแผนกสอบเทียบเครื่องวัด ๓