กองโรงงาน

Head-Depot-6 (1)
     ภารกิจ


                         นโยบายคุณภาพ กองโรงงาน

                           “มุ่งมั่นบริการงานซ่อมบำรุง
                   ให้ได้คุณภาพ ทันเวลา ถูกใจผู้ใช้งาน 
                             พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง”

กองโรงงาน

ผู้บังคับบัญชา

น.อ.วรันต์  สุวรรณพาหุ            ผอ.กรง.สอ.ทอ.

น.อ.นภฤทธิ์  ศรีโพธิ์                รอง ผอ.กรง.สอ.ทอ

น.อ.ปรีดา  ใจทน                      หก.กซอพ.ฯ           

น.ท.บุญเลิศ  เหนือสุข             รอง.หก.กซอพ.ฯ

น.อ.จเร   โอทอง                      หก.กซออ.ฯ

น.ท.ชย  เอี่ยมบำรุง                  รอง.หก.กซออ.ฯ