กองอิเล็กทรอนิกส์

     ภารกิจ

     
      มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง
ดัดแปลง พัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
  เกี่ยวกับระบบจำลอง อุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ และบริภัณฑ์การภาพ
     รวมทั้ง  ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้อำนวยการกองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองอิเล็กทรอนิกส์

      มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง พัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับระบบจำลอง อุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ และบริภัณฑ์การภาพ รวมทั้ง  ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้อำนวยการกองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ