ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ ศซว.ทอ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๑ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข่าช่องสัญญาณเชื่อมต่อข้อมูลข่าวอากาศผ่าน Internet แบบ ADSL/VDSL (๔ Fixed IP) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๑ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้องอบรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสอบโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Elib จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของ สวบ.ทอ.จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของระบบ E-admin รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบคิวอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง (๒๘ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารหมายเลข ๑๐๓๕ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาจง (๒๘ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคารหอพักแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง (๒๘ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบสื่อสารบนโครงข่ายไอพีด้วยระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง (๒๘ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress