๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

พลอากาศโท สิทธิศักดิ์  สายเงิน เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (Big Cleaning Day)

๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (Big Cleaning Day)

พลอากาศตรี พัฒนพงศ์ พัฒนะมงคล รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (Big Cleaning Day) พร้อมด้วย รองเสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ., หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอล กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗  กิจกรรมปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของทางราชการให้กำลังพล สอ.ทอ.ประจำปี ๖๗

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กิจกรรมปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของทางราชการให้กำลังพล สอ.ทอ.ประจำปี ๖๗

22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองวิทยาการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

พลอากาศโท สิทธิศักดิ์  สายเงิน เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ห้องรับรอง กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมส่วนสื่อสาร สนับสนุนการสาธิตการปฏิบัติการร่วม ทบ.- ทอ.ดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX)

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมส่วนสื่อสาร สนับสนุนการสาธิตการปฏิบัติการร่วม ทบ.- ทอ.ดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX)

เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมส่วนสื่อสาร สนับสนุนการสาธิตการปฏิบัติการร่วม กองทัพบก – กองทัพอากาศ ดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) ในการทดสอบการใช้กำลังของ กองทัพอากาศ ประจำปี ๖๗ บริเวณเนินคนดูเขาหนองค้อ พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ ๓ อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

พลอากาศโท สิทธิศักดิ์  สายเงิน เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๑๙ น. ณ หอพระพุทธสิริสัตตราช

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

พลอากาศโท สิทธิศักดิ์ สายเงิน เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัดกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓ 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พิธีประดับยศนายทหารประทวน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พิธีประดับยศนายทหารประทวน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

พลอากาศโท สิทธิศักดิ์ สายเงิน เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารประทวน สังกัด กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ห้องห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เมื่อวันที ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ