ซื้อ Antenna สำหรับอุปกรณ์สื่อสารภาคอากาศ จำนวน ๓ รายการ (๔ ธ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมต่อของอากาศยาน จำนวน ๓ Each (๔ ธ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสารภาคอากาศ ของ บ.ล.๒ ก (BT-67) จำนวน ๒ รายการ (๔ ธ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเรดาร์แจ้งเตือนบนอากาศยานแบบ AN/ALR-69 ของ บ.ข.๑๙/ก (F-16 A/B) จำนวน ๗ รายการ (๔ ธ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้อบรรณสารการบินแบบอิเล็กทรอนิกส์ บน.๖ จำนวน ๑ ระบบ (๓๐ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบวิทยุควบคุมการบินในระบบป้องกันทางอากาศ จำนวน ๒ รายการ (๒๙ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress