ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงบริภัณฑ์การภาพอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ (๑๕ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบงานกำหนดข้อมูลส่วนกลาง และรหัสส่วนกลางของระบบสารสนเทศสำหรับบูรณาการฐานข้อมูลกำลังพลกองทัพอากาศ และกำลังพลสำรองของกองทัพอากาศ จำนวน ๑ ระบบ (๑๕ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณเวลามาตรฐาน จำนวน ๑๐ รายการ (๑๕ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบจัดเก็บ บูรณาการ บริหารจัดการและเชื่อมโยงคลังข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและระบบเฝ้าระวังทางอวกาศ ระยะที่ ๑ พร้อมติดตั้ง ที่ ศปอว.จำนวน ๑ ระบบ (๑๕ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

จ้างปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องฝึกบิน จำลอง F-16 FSS ที่ บน.๑ จำนวน ๑ ระบบ (๑๕ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้ออะไหล่เรดาร์ป้องกันทางอากาศแบบ AN/TPS-78 จำนวน ๑๓ รายการ (๑๕ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบบริหารจัดการการบิน (Flight Management System) สำหรับ บ.ล.๑๗ (SAAB 340 B) พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ ระบบ (๑๒ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress