ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารฝูงบิน ๔๑๑ บน.๔๑ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๖ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเก็บ ฝสอ.ฝูง ๔๐๒ บน.๔ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๕ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๕ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก ที่ รร.นนก. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๑ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๑ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง ขนาด ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๑ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง ประจำอาคารหมายเลข ๒๑๔๗ ศทย.อย.พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๐ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อชุดทดลองวงจรไฟฟ้าและระบบวิศวกรรมสื่อสาร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๐ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๐ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๑๐๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๐ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress