ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย บน.๓ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๔ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง สำหรับห้องประชุม บก.ยศ.ทอ.พร้อมติตตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๒ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบจำลองยุทธ์สำหรับการปฏิบัติการทางไซเบอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๘ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำอาคารหมายเลข ๓๒๓๙ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๓๑ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย บน.๓ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๓๐ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบคิวอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งที่ กวป.พอ.จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๓๐ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ศูนย์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวและการ รปภ. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๕ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย ระยะที่๒ ที่ รร.นนก.พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๔ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารโรงเก็บ บ.พระที่นั่ง หมายเลข ๑๐๐๑ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๔ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ที่ รร.นนก.พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๒ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress