ซื้อ Terrain Database ของ บ.ล.๑๗ (Sabb 340 B), บ.ตล.๑๗ (Sabb 340 B ELINT/COMINT) และ บ.ค.๑ (Sabb 340 AEW) จำนวน ๑ ระบบ (๒๗ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้อ Battery ระบบ ELT ใช้กับ บ.จธ.๒ และ บ.ฝ.๑๖ จำนวน ๒ รายการ (๒๗ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง สำหรับห้องประชุม บก.ยศ.ทอ.พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๒ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบการฝึกบินจำลองด้วยแว่น 3 มิติ รร.การบิน จำนวน ๑ ระบบ (๑๔ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบคิวอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งที่ กวป.พอ.จำนวน ๑ ระบบ (๑๔ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

เช่าใช้ระบบโทรศัพท์บนอากาศยาน จำนวน ๑ งาน (๙ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

เช่าใช้บริการ Global Xpress Service สำหรับ บ.ล.๑๙ (A340-500) จำนวน ๑ งาน (๙ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress