ซื้อระบบสำหรับการปฏิบัติการไซเบอร์เชิงป้องปราม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (๑๒ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับอาคารฝูงบิน ๔๑๑ บน.๔๑ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (๑๒ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

จ้างปรับปรุงระบบแสดงผลของ Debriefing Ground Station (DGS) ที่ บน.๔ จำนวน ๑ งาน (๑๑ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้อ Navigation Database ของ บ.ฝ.๒๐ (DA-42), บ.ฝ.๒๐ ก (DA-42 VI), บ.ตฝ.๒๐ (DA-42 MPP) และ บ.ตฝ.๒๐ ก (DA42 M-NG) จำนวน ๑ ระบบ (๑๑ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

จ้างปรับปรุงระบบ Control Loading และ Cockpit I/O เครื่องฝึกบินจำลอง EFS ที่ รร.นนก.จำนวน ๑ งาน (๑๐ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบควบคุมและสั่งการทางยุทธวิธีแบบเคลื่อนที่ พร้อมติดตั้ง สำหรับ สสห.ศยพ.ศปก.ทอ.จำนวน ๑ ระบบ (๑๐ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับเพิ่มขีดความสามารถการซ่อมบำรุงระบบภาพเครื่องฝึกบินจำลอง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (๑๐ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องฝึกบินจำลอง F-16 FSS จำนวน ๑๐ รายการ (๑๐ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการกองบิน บน.๔, บน.๕, บน.๗, บน.๒๑, บน.๒๓, บน.๔๑ , บน.๕๖ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (๑๐ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบสนับสนุนการวิจัยด้านสงครามไซเบอร์ ที่ รร.นนก. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (๑๐ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress