ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานด้านยุทธการ จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๓ ก.พ.๖๗)

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๒ ก.พ.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๒ ก.พ.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ รพ.รร.นนก.พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๑ ก.พ.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้ออะไหล่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารภาคอากาศ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๑ ก.พ.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบแสดงผลขนาดใหญ่ภายนอกอาคาร (Outdoor LED Display) จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๐ ม.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบแสดงภาพที่อาคาร NCOC จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๐ ม.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุดห้องประชุม จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๘ ม.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๘ ม.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (๒ ม.ค.๒๗)

Powered By EmbedPress