ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคิวอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งที่ กวป.พอ.จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๒ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารเครื่องฝึกบินจำลอง รร.การบิน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๘ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบการฝึกบินจำลองด้วยแว่น ๓ มิติ รร.การบิน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๘ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อ helicopter Avionics Service Maintenance Kit จำนวน ๑ Set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๘ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classrom) ศูนย์ฝึกอบรบเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวและการ รปภ.พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๘ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย บน.๓ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๘ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ที่ รร.นนก. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๕ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๑ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบการฝึกบินจำลองด้วยแว่น ๓ มิติ รร.การบิน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๐ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์สนับสนุน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๙ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress