ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำลังบรรจุหีบห่อ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับงานจัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับสนับสนุนงานการฝึกอบรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๒๐๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำเอกสารคู่มือ ประจำปี ๖๗ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับอาคารสำนักงาน (อาคารหมายเลข ๒๑๐๕) วพอ.พอ.พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC ๒๗๐๐๑) ศูนย์ข้อมูลกองทัพอากาศ (DATA CENTER) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบวิทยุดิจิทัลไมโครเวฟพื้นที่ ภาคใต้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงของห้องประชุมกองทัพอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress