จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล ทอ.จำนวน ๑ งาน (๑๕ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายภายใน ทอ.จำนวน ๑ งาน (๑๕ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาบริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต สำหรับ นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง จำนวน ๑ งาน (๑๕ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของ กองทัพอากาศ จำนวน ๑ งาน (๑๕ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์สารสนเทศของ ศูนย์ข้อมูล ทอ. จำนวน ๑ งาน (๑๔ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบแสดงผล ห้องประชุมใหญ่และห้องบัญชาการรบอาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCOC) จำนวน ๑ งาน (๑๔ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายสนับสนุนการรักษาพยาบาล อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน (๘ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน (๘ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ระบบคิวของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน (๗ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบแสดงผลขนาดใหญ่ภายในอาคาร (Indoor LED Display) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (๖ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress