จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน (๔ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาบริการบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน (๔ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างติดตั้งระบบภาพและเสียงที่อาคารหมายเลข ๓๗๐๒ จำนวน ๑ งาน (๓๑ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบกล้องวงโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งโดยรอบบริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน (๒๙ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน (๒๙ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัย อาคารคุ้มเกล้าและอาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน (๒๙ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบภาพและเสียงตามสายศูนย์พัฒนากีฬา รร.นนก.(มวกเหล็ก) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (๒๙ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างพัฒนาระบบเฝ้าตรวจและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของ ทอ.จำนวน ๑ งาน (๒๘ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress