จ้างซ่อมบำรุงกล้องลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ Airborne HD EOIR แบบ Star SAFIRE 380-HD จำนวน ๑ งาน (๑๖ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม ที่ กทค.กสท.สอ.ทอ..จำนวน ๑ งาน(๑๖ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้อชุดเครื่องรับส่งวิทยุทางยุทธวิธี แบบ Multiband ชนิดมือถือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๖ ชุด (๑๓ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้อ Weather Radar Transceiver สำหรับ บ.ล.๑๕ ก (Airbus ACJ320) จำนวน ๑ Each (๑๒ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงวิทยุควบคุมการบิน จำนวน ๑๒ รายการ (๙ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้ออะไหล่สำหรับระบบวิทยุหอบังคับการบิน จำนวน ๘ รายการ (๙ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้อพัสดุสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจำลองยุทธ์กองทัพอากาศ (RTAF War Game Simulator) ต้นแบบ จำนวน ๑๐ รายการ (๙ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบตรวจสอบและยืนยันผู้มีสิทธิ์ใช้งาน ทอ.จำนวน ๑ งาน (๒ พ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress