จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยฐานทัพอากาศดอนเมืองศูนย์รักษาการณ์ย่อย (สีกัน) และแนวถนนเตชะตุงคะ จำนวน ๑ งาน (๓๑ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน (๓๑ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน (๓๑ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ส-อ.ของระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงของกองทัพอากาศ (RTAF Wireless Broadband) จำนวน ๑ งาน (๒๗ ก.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์สารสนเทศของศูนย์ข้อมูล ทอ.จำนวน ๑ งาน (๒๖ ก.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาบริการสื่อสารข้อมูลสำหรับระบบ Fenix จำนวน ๑ งาน (๒๖ ก.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาบริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต สำหรับ นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง จำนวน ๑ งาน (๒๖ ก.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาบริการสื่อสารข้อมูล และเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเครือข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทอ.(MIS) จำนวน ๑ งาน (๒๖ ก.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

เช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทอ.จำนวน ๑ งาน (๒๖ ก.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

เช่าวงจร Leased-Line Internet ความเร็วสูง 1,000/100 Mbps จำนวน ๑ งาน (๒๖ ก.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress