ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ ส-อ.ภาคอากาศ ของ บ.ฝ.๒๐ ก (DA42 VI) ,บ.ตฝ.๒๐ ก (DA42 M-NG) และ บ.ฝ.๒๑ (DA40NG) จำนวน ๗ รายการ (๒๐ ก.พ.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บบันทึกและตรวจสอบข้อมูลหลักฐานโทรศัพท์มือถือพร้อมลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด (๑๗ ก.พ.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างซ่อมวิทยุควบคุมการบิน แบบ M3SR จำนวน ๑ งาน (๑๗ ก.พ.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๓๕๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (๑๖ ก.พ.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้ออะไหล่เรดาร์ป้องกันทางอากาศแบบ RAT 31DL จำนวน ๑๘ รายการ (๑๕ ก.พ.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบเชื่อมต่อช่องสัญญาณความเร็วสูง ระหว่าง รร.นนก.-ศทค.ชั้น ๑ ดอนเมือง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (๑๔ ก.พ.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงบริภัณฑ์การภาพอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔๓ รายการ (๙ ก.พ.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้อDigital Moving Map Database ของ ฮ.๑๑ (EC725) จำนวน ๑ ระบบ (๗ ก.พ.๖๖)

Powered By EmbedPress Powered By EmbedPress

ซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกเสียงวิทยุควบคุมการบิน จำนวน ๑ ชุด (๗ ก.พ.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบเครื่องฝึกบินจำลอง DA-40 NG จำนวน ๑๐ รายการ (๑ ก.พ.๖๖)

Powered By EmbedPress