ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Module Technical Parameter ขนาด ๒๕๐ mm x ๒๕๐ mm x ๑๕ mm จำนวน ๒๐๐ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครือข่ายข้อมูล ทอ.จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์เรดาร์ป้องกันทางอากาศแบบ AN/TPS-๗๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/หน้าที) จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ก.ค.๖๗

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๑ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ก.ค.๖๗)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSL Lumens จำนวน ๑๔ เครื่อง (๑๒ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนไร้สาย แบบเหน็บ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับรายงานสถานภาพเรดาร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมิลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSL Lumens จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress