ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่วิทยุ Motorola จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ พิกเซล ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง ใช้ไมโครโฟนได้ ๘ ช่องเสียง และเครื่องขยายเสียง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับงานสถานยุทธภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ kVA จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบแจ้งเตือนอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ (Crash Alarm) ที่ บน.๒๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกระเป๋าเครื่องมือ สำหรับงานแมคานิคไฟฟ้า จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

|

ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน นนอ. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๘ ก.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress