จ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณฺ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่ายโทรคมนาคม จำนวน ๑ งาน (๔ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พื้นที่ยุทธการ จำนวน ๑ งาน (๒ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบแสดงผล ห้องประชุมใหญ่และห้องบัญชาการรบ อาคารศูนย์ปฎิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCOC) จำนวน ๑ งาน (๒ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์ปฎิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง จำนวน ๑ งาน (๒ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลด้านสุขภาพ จำนวน ๑ งาน (๒ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ทั้งระบบของชุมสายโทรศัพท์ AVAYA ที่ ศปก.ทอ., ศคปอ.กท.,ศคปอ.สฎ. และอาคารศูนย์ปฎิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCOC) จำนวน ๑ งาน (๒ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่ยุทธการสถานีรายงานกาณจนบุรี จำนวน ๑ งาน (๒ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ส-อ. ของระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงของ บน.๑, บน.๔, บน.๗, บน.๒๑, บน.๒๓ จำนวน ๑ งาน (๑ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งโดยรอบบริเวณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จำนวน ๑ งาน (๑ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ทั้งระบบของชุมสายโทรศัพท์ AVAYA ที่ สอ.ทอ. จำนวน ๑ งาน (๑ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress