จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน (๓๑ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *