จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ทั้งระบบของชุมสายโทรศัพท์ AVAYA ที่ ศปก.ทอ., ศคปอ.กท.,ศคปอ.สฎ. และอาคารศูนย์ปฎิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCOC) จำนวน ๑ งาน (๒ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *