ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑๑๙ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๗ ธ.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *