ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๗๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๗ ม.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *