ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมีกพร้อมติดตั้งถังหมีกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๖๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓ มี.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *