ประกวดราคาซื้อพัสดุสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๙ มี.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *