ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๘ พ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *