ประกวดราคาซื้อหลอดภาพ Aviation Night Vision Goggle (NVG) แบบ AVS-๙ จำนวน ๑๖ EA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๖ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *