ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบแสดงผลขนาดใหญ่ภายในอาคาร (Indoor LED Display) จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๓๐ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *