พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หลักการและเหตุผล
๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
– ทุกหน่วยงานภายใต้กฎหมายนี้ต้องดeเนินการเหมือนกันหมด โดยมี
ความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่ใช้บังคับ
๒. มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส และมีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม
– มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้มีช่องทางเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอน
โดยเฉพาะขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน
๓. คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
ฯลฯ

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *