๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการนายทหารชั้นประทวนสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

พลอากาศโท เมธินทร์  ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการนายทหารชั้นประทวนสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *