จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ระบบคิวของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน (๗ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *