จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ส-อ ของระบบเครือข่ายไร้สาย ความเร็วสูงของ บน.๑, บน.๔, บน.๗, บน๒๑, บน.๒๓ จำนวน ๑ งาน (๒๒ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *