จ้างเหมาบริการบำรุงรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) ศูนย์ข้อมูลกองทัพอากาศ (DATA CENTER) จำนวน ๑ งาน (๖ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *