จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพท์บ้านพักข้าราชการแบบ NORTEL CS100M และอุปกรณ์ประกอบในพื้นที่ดอนเมือง จำนวน ๑ งาน (๗ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *